top of page

Sutartys

Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugos vartotojams tiekiamos pagal sutartis. Civilinio kodekso 6.384 straipsnis nustato, kad jei abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai tokia sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų momento.

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija yra parengusi ir patvirtinusi standartines šilumos ir karšto vandens tiekimo sutarčių sąlygas, kurios galioja iki bus sudarytos tokios sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas.

Susipažinti su standartinėmis sutarčių sąlygomis galite internete:

 1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 (Valstybės žinios, 2012-09-11, Nr. 106-5397).

 2. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, priedas Nr. 8.

 

Paslaugų teikimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų ir negali prieštarauti teisės aktams ar pažeisti vartotojų teisių ir interesų.

Atsižvelgiant į tai, UAB „Akmenės energija“  su vartotojais pasirašomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys parengtos laikantis standartinių sąlygų ir suderintos su rajono savivaldybe.

Sudaryti ar pakeisti paslaugų teikimo sutartį reikia:

 1. kai pasikeičia patalpų savininkas ar nuomininkas;

 2. kai pertvarkius patalpas pasikeičia buto (patalpų) bendras naudingas plotas;

 3. kai teismo sprendimu padalijamos nuosavybės į butą teisės;

 4. pertvarkius šilumos ar karšto vandens tiekimo sistemą.

 

Fizinis asmuo, norintis sudaryti sutartį, su savimi turi turėti:

 1. Prašymą sudaryti sutartį.

 2. Asmenybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Pažymėjimą iš VĮ Registrų centro (originalą ir kopiją).

 4. Turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją).

 5. Apskaitos prietaisų plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją).

 6. Patalpų inventorinius planelius.

 7. Patalpų nuomos arba panaudos sutarties (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją.

 

Juridinis asmuo, norintis sudaryti sutartį, su savimi turi turėti:

 1. Prašymą sudaryti sutartį.

 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimą (originalą ir kopiją).

 3. Pažymėjimą iš VĮ Registrų centro (originalą ir kopiją).

 4. Turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją).

 5. Apskaitos prietaisų plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją).

 6. Patalpų inventorinius planelius.

 7. Patalpų nuomos arba panaudos sutarties (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją.

 

Jei pastatas naujai pajungiamas prie šilumos tiekimo tinklų, prie visų aukščiau išvardytų dokumentų papildomai reikia turėti Pastato pajungimo prie šilumos tiekimo tinklų projektą.

 

Norint nutraukti sutartį reikia:

 1. kai patalpos parduodamos (arba nutraukiama patalpų nuomos sutartis):

  1. pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;

  2. pateikti patalpų pardavimo (perdavimo) dokumentus;

  3. pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

 2. kai atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

  1. pateikti technines sąlygas atsijungimui;

  2. pateikti atjungimo projektą;

  3. pateikti darbų priėmimo aktą;

  4. pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

bottom of page