top of page

Paslaugos

UAB „Akmenės energija“ – licencijuotas šilumos ir karšto vandens tiekėjas, aprūpinantis vartotojus energija buičiai, visuomeniniams ir gamybiniams poreikiams, ir teikia paslaugas visuomeniniam sektoriui ir verslo klientams.

UAB „Akmenės energija“ teikiamos paslaugos:

  • šilumos tiekimas gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms;

  • karšto vandens tiekimas gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas;

  • šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija).

 

Šilumos tiekimas

UAB „Akmenės energija“ tiekia šilumą vartotojams pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartis ir atsako už reikiamos kokybės šilumnešio pristatymą iki pastato įvado (šilumos tiekimo – vartojimo ribos). UAB „Akmenės energija“ pastato įvaduose įrengia atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus (šilumos skaitiklius), pagal kurių rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą.

Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus.

Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Tuo atveju, jei vartotojai nėra pateikę UAB „Akmenės energija“ prašymų dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos, tada šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės sprendimu.

Šilumos tiekėjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais bei savivaldybe, išskyrus atvejus, kai nustatomi tokie vartotojo įrenginių trūkumai, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

Šilumos vartotojas gali nutraukti (pakeisti) šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo būdą laikydamasis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatytos procedūros bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pertvarkydamas inžinerines sistemas.

 

Karšto vandens tiekimas ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas

Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį.

Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, iki vartotojai pasirinks karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėju tampa šilumos tiekėjas. Kaip įstatymu įpareigotas karšto vandens tiekėjas, UAB „Akmenės energija“ tiekia karštą vandenį vartotojams ir vykdo teisės aktais nustatytą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklą (įrengia atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, užtikrina tinkamą jų techninę būklę ir nustatytą matavimų tikslumą, organizuoja jų patikras).

Asmuo, pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklų, pateikia prašymą tiekėjui dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo, o savivaldybės institucijai – prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas.

Tiekėjas gali nutraukti karšto vandens tiekimą tik suderinęs su vartotojais bei savivaldybe, išskyrus atvejus, kai nustatyti tokie vartotojo įrenginių trūkumai, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. Tačiau vartotojui, neapmokėjusiam sąskaitos už šilumą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, tiekėjas turi teisę sustabdyti karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus.

Karšto vandens vartotojas gali nutraukti (pakeisti) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, pakeitęs apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, laikydamasis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatytos procedūros bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pertvarkydamas inžinerines sistemas.

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija)

Ar šilumos tiekėjo pateikta šiluma bus efektyviai panaudojama ir paskirstoma pastato viduje (už šilumos tiekimo-vartojimo ribos), kokia bus būsto šildymo ir tiekiamo karšto vandens kokybė, priklauso nuo namo būklės bei namo vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninės būklės.

Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai, atsižvelgdamas į šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesus.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį.

bottom of page